11'ta edycja nosi nazwę: "Opowiedz mi swoją historię..." / The 11th edition is called: "Tell me your story..."

english version below

CO ZNACZY TYTUŁ MARATONU "OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ"

Każdy tanguero (a) ma swoją tangową historię. Chcielibyśmy je  usłyszeć i jeśli wyrazicie na to zgodę to podzielić się z Wami. Dokładnie na rozpoczęcie każdego setu muzycznego pokażemy wybraną historię na wielkiej scenie na ekranie. Ma to także na celu zaproszenie WSZYSTKICH na konkretną godzinę i rozpoczynanie każdego setu (milongi maratonowej) o wyznaczonej godzinie. Nagrodą będą wejściówki na poszczególne sety muzyczne.

Ale najpierw set zacznie się od HYMNU. Ogłaszamy konkurs na "HYMN BTM" (Beskid Tango Maraton). Ma zaczynać się od sygnału TRĄBITY dla przypomnienia- "Trombita to ludowy instrument dęty używany w Beskidach i na Podhalu, zbudowany z drewna świerkowego, sięgający do 4 metrów długości, o kształcie prostej rury. nieco rozszerzonej na końcu, wydająca głęboki, niski dźwięk". Hymn w formie mp3, ma składać z tangowych utworów przechodzących jeden w drugi. Całość ma trwać nie dłuzej niż 1-2 minuty.

Osoba która nadeśle hymn wybrany przez nas jako najciekawszy, dostanie fullpass na 11 edcycję BTM. Rozstrzygnięcie w grudniu 2024.

Przesyłajcie do nas zarowno swoje historie jak i swoje propozycje hymnu BTM na adres: bbtango.fundacja@gmail.com. Bedziemy prezentować je w wydarzeniu BTM 2025  oraz na stronie www.beskidtango.pl  

________________________

english version

WHAT DOES THE TITLE OF THE MARATHON MEAN "TELL ME YOUR STORY"

Every tanguero (a) has their own tango story. We would like to hear them and if you agree to it, share them with you. At the very beginning of each music set, we will show a selected story on a large stage on the screen. This is also intended to invite EVERYONE at a specific time and start each set (marathon milonga) at a designated time. The prize will be tickets to individual music sets.

But first, the set will start with the ANTHEM. We are announcing a competition for the "BTM ANTHEM" (Beskid Tango Marathon). It is to start with the signal of a TRĄBITA - those who were at the 10th edition know, but as a reminder - "A trumpet is a folk wind instrument used in the Beskids and Podhale, made of spruce wood, reaching up to 4 meters in length, in the shape of a straight tube. slightly widened at the end, producing a deep, low sound". The anthem in mp3 form is to consist of tango pieces that flow into each other. The whole thing is to last no longer than 1-2 minutes.

The person who sends the anthem chosen by us as the most interesting will receive a full pass for the 11th edition of BTM. The decision will be made in December 2024.

Send us both your stories and your proposals for the BTM anthem to the following address: bbtango.fundacja@gmail.com. We will present them in the BTM 2025 event and on the website www.beskidtango.pl

Zdjęcia z 10'tej edycji BTM 2024 / PICTURES FROM THE 10'th edition of BTM 2024